ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 10
آرشیو

عنوان:بررسي مقايسه اي میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرايس در يک نمايشنامۀ فارسي و يک نمايشنامۀ انگليسي (شهلا شريفي و ساناز عليپور)

خلاصه:بررسي مقايسه اي میزانِ عدمِ تحققِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرايس در يک نمايشنامۀ فارسي و يک نمايشنامۀ انگليسي (شهلا شريفي و ساناز عليپور)

تاریخ :1395/12/30

چکيده

در اين مقاله در چارچوب مباني نظري فرضیۀ مشارکتِ گرايس [1]كه مبتني بر منظور و معناست، سعي شده است با اتخاذ روش تحليلي ـ توصيفي، به تجزيه­وتحليلِ دو متنِ محاوره‌اي(يک نمايشنامه به زبان فارسي و يک نمايشنامه به زبان انگليسي) پرداخته شود و با ارائه جداول توزيعِ فراوانيِ عدمِ تحققِ هريك از قواعدِ اصولِ مشارکت میزان تخطی از هر قاعده مشخص و همچنين به روش‌ها و انگيزه‌هايي كه سببِ تحقق­نيافتنِ اين قواعد در هرکدام از نمایشنامه­ها می­شود اشاره شود. درنهايت نتايجِ کمّی و کیفیِ حاصل از بررسيِ این دو نمایشنامه با هم مقايسه شده است تا تفاوت­هاو شباهت­هايي را که اين­دو به­لحاظِ عدمِ رعايتِ قواعدِ اصلِ مشارکتِ گرايس و دلایل و انگیزه­های آن دارند مشخص شود. نتايج اين تحقيق نشان می­دهد که بین نحوه رعایت و عدم رعایت قاعده­های اصل مشارکت بین سخنگویان فارسی­زبان و انگلیسی­زبان تفاوتهای معناداری وجود دارد که از تفاوتهای فرهنگی موجود در جوامع مذکور نشأت می­­گیرد. نتایج این تحقیق مي تواند هم در آموزشِ زبان فارسي و انگليسي به­عنوان زبانِ دوم و هم در امر ترجمه از فارسي به انگليسي يا بالعکس مورد استفاده قرار گيرد.
کليد واژه­ها: اصل مشارکت،  تخطی از قواعد،  نقض قواعد، خروج، تعدي و تعليق.