ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 10
آرشیو

عنوان:بررسی و نقد کتاب زبان و جهانی شدن (گلرخ سعیدنیا)

خلاصه:بررسی و نقد کتاب زبان و جهانی شدن (گلرخ سعیدنیا)

تاریخ :1395/12/30

زبان به باور فرکلاف این قدرت را دارد که به اهداف سیاسی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکل دهد، تغییرات این روندها را نشان دهد و خود به گونه ای عامل این تغییرات شود. امروزه سیاستمداران غربی در سخنان خود به فرآیند "جهانی شدن" اشاره بسیار دارند، و آن را پدیده ای ضروری می دانند که به هرحال اتفاق می افتد. رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی با روش های تحلیلی خود می تواند روابط قدرت پنهان در این نوع گفتمان ها را آشکار سازد و توازن نوینی را که در جهان اقتصادی/سیاسی به وجود آمده، مورد بررسی قرار دهد. هم اکنون چند تحلیل گر به پردازش فرآیند جهانی شدن در قالب کتاب و مقاله همت گماشته اند که از آن میان می توان به کتاب زبان و جهانی شدن اثر زبان شناس برجسته نورمن فرکلاف اشاره کرد. پیش از این از او کتاب های زبان و قدرت(1989)، گفتمان و تغییرات اجتماعی (1992) و کتاب گفتمان رسانه ای(1995) به چاپ رسیده است. هر چند که از انتشار کتاب زبان و قدرت نزدیک به دو دهه گذشته است، باید توجه داشت که در آن دوران پدیدة جهانی شدن مانند امروز در دستور کار تحلیل گران قرار نگرفته بود.

فرکلاف در این کتاب به پدیدة"جهانی شدن" و تأثیرات این فرآیند در زبان می پردازد. وی در این اثر سعی دارد با ارائة ترکیبی خلاق از رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی و قرائتی از رویکرد اقتصاد سیاسی/فرهنگی(که مدعی است نظام های اقتصادی به لحاظ سیاسی تثبیت شده اند و هردو ابژه دارای ساختاری اجتماعی اند) نظریة جدیدی بر اساس رابطة جهانی شدن و گفتمان عرضه نموده و آن را گسترش دهد. فرکلاف دربارة کتابش می گوید این اثر دربارة فرآیند جهانی شدن با تمرکز بر جنبة "زبان" نگارش شده است. وی با ارائة مثال هایی از گفتمان سیاستمداران کشورهایی که تازه به جرگة اتحادیة اروپا درآمده اند به این باور صحه می گذارد که سران این دولت ها واژه ها و اصطلاحات مورد استفادة کشورهای قدیمی تر این اتحادیه را الگو برداری می کنند. به طور مثال رجال سیاسی کشور رومانی که پیش از این دارای ساختار اقتصاد سوسیالیستی، و تا سال 1989 دارای نظام تک حزبی بود، اکنون تحت تأثیر نظام سرمایه داری کشورهای اتحادیة اروپا، از "اقتصاد جهانی" و واژه های قرضی همچون   branding, marketing, outsourcing استفاده می کنند که این اصطلاحات با اضافه کردن پسوند –ul (مانند the در زبان انگلیسی) وارد زبان رومانیایی شده اند. این واژه ها با همان مفاهیم مورد نظر تجارت اروپایی معاصر وارد ادبیات سیاسی/ اقتصادی این کشور شده است.
کتاب زبان و جهانی شدن دارای هفت فصل اصلی و یک فصل نتیجه گیری است. در فصل 1 و2 نویسنده به بحث های نظری روش شناختی و در فصل های 3 تا 7 به مباحث تجربی می پردازد.