ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 10
آرشیو

عنوان: بررسيِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسيِ شناختي و مقايسۀ آن با رويكردِ سنتي (ارسلان گلفام، مصطفی عاصی، فردوس آقاگل زاده و فاطمه يوسفی راد )

خلاصه: بررسيِ حرفِ اضافۀ (از) در چارچوب معناشناسيِ شناختي و مقايسۀ آن با رويكردِ سنتي (ارسلان گلفام، مصطفی عاصی، فردوس آقاگل زاده و فاطمه يوسفی راد )

تاریخ :1395/12/30

چکیده

در این پژوهش در بر آنیم که نشان دهیم روشِ متعارفِ کتاب­های دستورِ زبانِ فارسی در ارائۀ معانیِ حروفِ اضافۀ زبانِ فارسی، تنها محدود به فهرست کردن کاربردهای آنهاست بدونِ آن­که از ارتباط میان آن­ها و برانگیختگیِ معانی گفتگویی به ­میان آید. این پژوهش روشِ کفایت­مندتر را معرفی می­کند که بر پایه یک شبکۀ معنایی مبتنی بر شباهت­های خانوادگیِ نوعِ نخست­محور شکل گرفته است و روابطِ مفهومیِ میان این معانی را نیز ظاهر می­سازد. در نتیجه این تصور را که معانیِ حروف اضافه کاملا دلبخواهی هستند، رد می­کند.
کلیدواژه­ها: معناشناسیِ شناختی، حروف اضافۀ مکانی، حرف اضافۀ (از).