ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 8
آرشیو

عنوان:شناسنامه مجله

خلاصه:شناسنامه مجله

تاریخ :1395/12/30

مجله زبان و زبان‌شناسی 

مجله انجمن زبان‌شناسی ایران
علمی- پژوهشی
 سال چهارم- شماره دوم، پیاپی هشتم، پاييز و زمستان  1387

 

  • مدیر مسئول: مصطفی عاصی
  • سردبیر:يحيي مدرسي
  • مدیر داخلی: گلرخ سعیدنیا
  • همکاران پژوهشي: فریبا قطره -  شهرام مدرس خیابانی
  • ویراستار: مریم شریف‌نسب ­- پروانه فخام­زاده

· ويراستار انگليسي: فرزانه فرح زاد

  • ویراستار فني: شایا شهابی
  • همکار اجرايي:پگاه رجبي

<>·چاپ: جهان کتاب