ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 8
آرشیو

عنوان:تشخيص مؤلف متون ادبی و قانونی، بحثی در زبان¬شناسی قانونی (اعظم استاجی)

خلاصه:تشخيص مؤلف متون ادبی و قانونی، بحثی در زبان¬شناسی قانونی (اعظم استاجی)

تاریخ :1395/12/30

چكيده

در حوزۀ ادبيات و سبک­شناسی، تشخيص نويسندۀ يک متن (اعم از نثر و نظم) از اهميت زيادي برخوردار است. گاهی با توجه به ويژگي­های سبکی، محتوايي و معناييِ متن، انتساب آن به يک نويسندۀ مشخص مورد ترديد قرار­می­گيرد. مسئلۀ تشخيصِ نويسندۀ متن در حوزه­های حقوقی و قانونی نيز اهميت زيادی دارد. مقالۀ حاضر پس از مروری بر پيشينۀ مطالعاتِ انجام­شده در زمينۀ تشخيصِ نويسندۀ متن به معرفی برخی رویکرد­های آماری و غیر­آماری در اين زمينه می­پردازد و با ارائۀ نمونه­هايي آن­ها را مورد ارزيابی قرار­می­دهد.

كليد واژه‌ها: تشخيص نويسندۀ متن، سبك فردي، زبان­شناسي قانوني، سبك­شناسي قانوني.