ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 8
آرشیو

عنوان:علت‌شناسي اختلال لكنت زبان رشدي با تأكيد بر مسائل زباني (نادر جهانگیری و حوا جعفري)

خلاصه:علت‌شناسي اختلال لكنت زبان رشدي با تأكيد بر مسائل زباني (نادر جهانگیری و حوا جعفري)

تاریخ :1395/12/30

چکيده

لکنت زبان رشدي[1] اختلالي گفتاری است که به صورت ناروانی در گفتار ظاهر می‌شود و هنگامي رخ مي‌دهد که جريان گفتار به‌طور نامناسب با تکرار يا کشيده‌گوييِ يک صدا، هجا و يا واژه قطع شود. فرضيه‌هاي زيادي دربارة علل احتمالي اختلال لکنت زبان رشدي وجود دارد. مطالعة حاضر به علت‌شناسيِ اين اختلال پرداخته است و بر مسائل روان‌شناختي- زبان‌شناختي تأكيد ويژه دارد. هدف بررسي حاضر فراهم آوردن اطلاعات جديد با هدف تغيير يا بهبود ديدگاه راجع به عللِ به‌وجودآورندة اين اختلال و متعاقب آن كمك به طراحي شيوه‌هاي درماني براساسِ رويکردهاي علميِ جديد است.
کليدواژه‌ها: علت‌شناسي، اختلال گفتاری، لکنت زبان رشدي.