ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 8
آرشیو

عنوان:زبان در کلام خدا (قرآن مجید) (محمدرضا ابراهيم‌نژاد)

خلاصه:زبان در کلام خدا (قرآن مجید) (محمدرضا ابراهيم‌نژاد)

تاریخ :1395/12/30

چکيده

زبان علي‌رغم جايگاه رفيعي که در مراکز علمي دارد، تاکنون در قرآن کريم به گونه‌اي فراگير بررسي نشده است. به­اين سبب، در اين مقاله، نخست ديدگاه قرآن نسبت به اهميت زبان، اقسام و مراتب آن و سپس مشترکات زبان انسان با زبان حيوانات و تمايزات آن بررسی شده است. پس از تعيين واضع زبان انسان، پديدة چندزباني، جنبه‌هاي فردي زبان، فلسفه و منشأ زبان تبيين و ارزيابي شده‌است.
کليدواژه‌ها: زبان، کلام خدا، قرآن، آيه