ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 8
آرشیو

عنوان:ساخت هجاي زبان فارسي و فرايند حذف (رضوان متوليان ناييني)

خلاصه:ساخت هجاي زبان فارسي و فرايند حذف (رضوان متوليان ناييني)

تاریخ :1395/12/30

چكيده

در اين مقاله ابتدا اشاره‌اي به مبحث تقطيع هجايي در زبان فارسي شده و نشان داده شده است كه هجابندي در چهارچوب نظرية بهينگي، نتيجة‌ تعارض محدوديت‌هاي جهاني نشان‌داري و پايايي و حاصل ارائة جاي­گشت خاص زباني است. سپس از بين فرايندهاي واجي مختلف، انواع فرايند حذف در زبان فارسي محاوره‌ايِ گويش‌ورانِ تهراني بررسي شده و به اين منظور علاوه بر محدوديت‌هاي جهاني، محدوديت‌هاي خاص زباني تعريف و سعي شده است جاي­گشت مناسبي از آن‌ها عرضه گردد.  
کلیدواژه‌ها: نظریة بهینگی، تقطيع هجايي، فرایندحذف، جای­گشت.