ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 5
آرشیو

عنوان:برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر(دکتر عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا , منصور شعبانی)

خلاصه:برخی از فرآیندهای واجی در گویش گیلکی رودسر(دکتر عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا , منصور شعبانی)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

مقالة حاضر به توصیف و تحلیل برخی از مهمترین فرایندهای واجی گویش گیلکی در شهرستان رودسر می‌پردازد. بدین منظور از ده گویشور بومی این گویش مصاحبه به عمل آمد. نیز از شمّ زبانی یکی از نگارندگان به عنوان گویشور بومی و برخی از منابع مکتوب برای جمع آوری داده­ها استفاده شده است. همگونی (همگونی همخوان‌ها، هماهنگی واکه‌ها)، حذف (حذف همخوان پایانی، حذف همخوان میانی)، تضعیف، قلب، کشش جبرانی، تبدیل همخوان / به همخوان /r/  و تبدیل واکه /l/ به واکهo /A/ از فرایندهایی هستند که در این مقاله با شواهد کافی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته‌اند. از بین فرایندهای بررسی شده، این نتیجه به دست آمد که قواعد همگونی، حذف و تضعیف از پربسامدترین فرایندها و تبدیل خوشه‌های ] به صورتnd[-nn-] از کم بسامدترین آنها در این گویش به شمار می­رود.