ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 5
آرشیو

عنوان:صرف و واژگان: واژه‌سازي و زايايي ( سيدبهنام علوي‌مقدم)

خلاصه:صرف و واژگان: واژه‌سازي و زايايي ( سيدبهنام علوي‌مقدم)

تاریخ :1395/12/30

چكيده
در اين مقاله به ارتباط بين صرف و واژگان پرداخته مي‌شود و نيز به مسئلة توليد كلمات بالفعل و بالقوه و محل ساخت و نگه داري آنها اشاره‌اي مي‌گردد. همچنين بسامد واژه‌هاي با قاعده و بي‌قاعده مورد مطالعه قرار مي‌گيرد. زايايي صرفي از منظر كميت و كيفيت، بررسي و در پايان نيز رابطة بسامد و كاربردشناسي مطالعه مي‌شود.