ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 5
آرشیو

عنوان:بررسي انواع لغزش هاي زباني در گفتار فارسي زبانان بزرگسال ( محمدهادی فلاحی)

خلاصه:بررسي انواع لغزش هاي زباني در گفتار فارسي زبانان بزرگسال ( محمدهادی فلاحی)

تاریخ :1395/12/30

چکيده

لغزش­هاي زباني خطاهايي غير مکرر هستند که به طور عادي و طبيعي در گفتار همة انسان­ها رخ مي‌دهند. علت توجه به اين خطاها نقش آن­ها در توضيح و تبيين چگونگي فرايند توليد گفتار است.
مهم‌ترين نتيجة حاصل از پژوهش­هاي صورت گرفته دربارة لغزش­ها اين است که لغزش­ها در الگوهاي بسيار منظم و قاعده­مند رخ مي­دهند. در اين مقاله انواع لغزش‌ها در گفتار فارسي­زبانان بزرگسال مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي‌دهد كه در گفتار عادي به ترتيب بيش­ترين نوع لغزش­ها جانشيني واژگاني به دليل شباهت معنايي و کم­ترين نوع لغزش­ها افزايش آوا و مبادلة مجزاست. همچنين بررسي داده­هاي موجود مؤيد قاعده­مندي رخ­داد لغزش­هاست.