ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 5
آرشیو

عنوان:بررسي نظام متني نمايش راديويي( دكتر فرزان سجودي و مژگان مخاطبي اردكاني )

خلاصه:بررسي نظام متني نمايش راديويي( دكتر فرزان سجودي و مژگان مخاطبي اردكاني )

تاریخ :1395/12/30

چكيده

در اين مقاله به بررسي امكانات متني و نشانه شناختي نمايش راديويي پرداخته شده است. هدف از اين تحقيق توصيفي ـ كه از نوع مطالعة ميان موردي است ـ اين است كه بدانيم چگونه شخصيت‌هاي دراماتيك در قالب گفتار عينيت مي‌يابند؛ چگونه موسيقي فضا آفريني مي‌كند و چگونه صداهاي محيطي موقعيت را مشخص مي‌كنند. پس از بررسي پنج نمايش راديويي كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده و به شيوة قرعه كشي انتخاب شدند (و در پيوست به آنها اشاره شده ‌است) به نمودارهايي دست يافتيم كه نشان دادند لايه‌هاي صوتي گفتار، موسيقي و صداهاي محيطي در متن چند لايه‌اي نمايش راديويي، امكانات متني و نشانه‌شناختي نمايش راديويي‌  هستند و در تحقق دنياي درام از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردارند.