ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 5
آرشیو

عنوان:فراگيري نحو زبان فارسي (يك تحقيق موردي: 36 تا 50 ماهگي) ( دكترسيدمحمد ضياءحسيني و ماندانا نوربخش)

خلاصه:فراگيري نحو زبان فارسي (يك تحقيق موردي: 36 تا 50 ماهگي) ( دكترسيدمحمد ضياءحسيني و ماندانا نوربخش)

تاریخ :1395/12/30

چکيده

در اين مقاله رشد زباني يك كودك فارسي زبان از نظر نحوی مورد بررسي قرار مي‌گيرد. اين مقاله حاصل پژوهشي است كه به صورت تك‌موردي و طولي بين سنين 36 تا 50 ماهگي  انجام گرفته است. جمع‌آوري اطلاعات به صورت طبيعي بوده و البته در بعضي موارد از روش تجربي نيز استفاده شده است. در اين تحقيق انواع جملات توليد شدة کودک از نظر ساختاری، زمان دستوری، مطابقه و وجه و همچنين ساخت‌های معلوم و مجهول ساختار درونی گروه‌های اسمی، روابط ضماير و ساير موارد مربوط به حوزة نحو مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته‌اند.