ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 5
آرشیو

عنوان:كاوش در واژه‌هاي روان‌شناختي (هيجان، شناخت، آسيب‌شناسي، درمان و شخصيت،) در لغت‌نامه (فرهنگ)هاي زبان فارسي( دكتر حسين كاويانی ، دكتر اشرف‌سادات موسوي و دكتر ارسلان گلفام )

خلاصه:كاوش در واژه‌هاي روان‌شناختي (هيجان، شناخت، آسيب‌شناسي، درمان و شخصيت،) در لغت‌نامه (فرهنگ)هاي زبان فارسي( دكتر حسين كاويانی ، دكتر اشرف‌سادات موسوي و دكتر ارسلان گلفام )

تاریخ :1395/12/30

چکیده

     اين تحقيق در پي آن است تا به تعيين واژه‌هاي روان‌شناختي(هيجان، شناخت، آسيب‌شناسي، درمان و شخصيت) و نسبت‌هاي خوشايندي/ناخوشايندي، جسمي/غيرجسمي و رايج/غيررايج اين واژه‌ها در فرهنگ‌هاي معتبر زبان فارسي (معين، عميد و فارسي امروز ) بپردازد.

     نمونة مورد مطالعة اين تحقيق، كلية ورودي‌هاي درج‌شده در فرهنگ‌هاي سه‌گانه بود. نظر تخصصي سه روان‌شناس مستقل و يك زبان‌شناس به‌عنوان معيار سنجش و ارزيابي واژه‌ها  به‌لحاظ اهداف تعيين‌شده، به كار گرفته شد تا ويژگي‌هاي كيفي و توصيفي واژه‌ها  استخراج شود.

       با استفاده از نرم‌افزار آماري SPSS براي ويندوز، يافته‌ها گوياي آن بود كه عناصر روان‌شناختي مورد هدف در اين مطالعه، از يكديگر متفاوت است. همچنين، برآوردهاي مربوط به شناخت و درمان به ترتيب در تقابل با برآوردهاي هيجان و آسيب‌شناسي رواني قرار دارد.در پایان‌يافته‌ها با توجه به نظريه‌هاي روان‌شناختي و زبان‌شناختي در زمينه‌هاي هيجان مورد بحث قرار خواهد گرفته‌اند.