ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 5
آرشیو

عنوان:نحوة تركيب افعال مركب فارسی با دو پاية واژگاني بر مبناي ديدگاه كمينه‌گرا ( دكتر سيد علي ميرعمادي و هنگامه واعظي )

خلاصه:نحوة تركيب افعال مركب فارسی با دو پاية واژگاني بر مبناي ديدگاه كمينه‌گرا ( دكتر سيد علي ميرعمادي و هنگامه واعظي )

تاریخ :1395/12/30

چکیده

عنوان اين تحقيق نحوة تركيب افعال مركب فارسی با دو پاية واژگاني بر مبناي ديدگاه كمينه‌گرایی است. در اين تحقيق، نحوة تشكيل تعدادي از افعال مركب دو تايي در چهارچوب كلي  كمينه‌گرايي بررسي مي‌گردد. هدف از اين تحقیق مطالعة ساختاري ـ معنايي اين نوع افعال و دستيابي به روابط معنايي و واژگاني ميان اجزاي تشكيل دهندة آنهاست. منظور از افعال مركب دوتايي، افعال مركبي هستند كه دو وابسته (پايه واژگاني) قبل از هسته (عنصر فعلي) آنها قرار دارد.

نتيجه اينكه اين افعال مركب دوتايي، در چهار گروه طبقه بندي مي‌شوند:

گروه اول: رابطة واژگاني ميان دو وابسته از نوع هم معنايي نسبي بوده، رابطة معنايي آنها از نوع نشان‌داري معنايي است.

گروه دوم: رابطة واژگاني آنها از نوع تقابلي و رابطة معنايي آنها از نوع نشان‌داري توزيعي است.

گروه سوم: رابطة معنايي آنها از نوع نشان‌داري صوري است.

گروه چهارم: رابطة معنايي آنها از نوع تكميلي و حوزة كاربردي دو وابسته قبل از هسته يكسان است.

به عنوان نتيجة كلي مي‌توان گفت كه در تمامي اين افعال مركب دوتايي، صورت بي‌نشان دور از هسته و صورت نشان‌دار نزديك به هسته قرار گرفته است.