ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 5
آرشیو

عنوان:تحليل معنايي واژگان مرکب مفعولي در زبان فارسي( دکترسيدعلي ميرعمادي و ستاره مجيدي)

خلاصه:تحليل معنايي واژگان مرکب مفعولي در زبان فارسي( دکترسيدعلي ميرعمادي و ستاره مجيدي)

تاریخ :1395/12/30

چکيده

       در مقالة حاضر با گردآوري 745 واژة مرکب مفعولي به تحليل معنايي اين دسته از واژگان مرکب نحوي مي‌پردازيم. در ارتباط با نقش بيروني کلمات مرکب مفعولي مي‌توان به تعميمي‌ دست يافت؛ بدين ترتيب که به طور عمده در طبقة صفات قرار مي‌گيرند، هر چند تعدادي اسم نيز در اين ميان مشاهده مي‌شود. همچنين بررسي معنايي واژگان مرکب مفعولي حاکي از آن است که اين دسته از واژگان از دلالت برون‌زباني (مصداقي) برخوردارند؛ از اين‌رو بر شخص يا شيئی در جهان خارج دلالت دارند. از سوي ديگر به نظر مي‌رسد که اين دسته از واژگان مرکب نحوي از جمله واژه‌هاي مرکب برون‌مرکز محسوب مي‌شوند و معناي اين دسته از کلمات را بايد در بافت بيرون از واژه جستجو کرد. يافته‌ها نشان‌دهندة آن است که بر روي پيوستار شفافيت و تيرگي، با حرکت به سمت تيرگي، واژگان مرکب مفعولي حاوي بار عاطفي منفي مي‌باشند.