ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 4
آرشیو

عنوان:ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی (فریده حق‌بین)

خلاصه:ظرفیت در ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی (فریده حق‌بین)

تاریخ :1395/12/30

 

چکیده

ساخت‌های اسنادی در زبان فارسی در زمرة ساخت‌های سه جزئی قرار دارد لیکن در این مقاله با استناد به شش دلیل، ساخت‌های اسنادی تک‌موضوعی قلمداد خواهند شد، ضمن اینکه استدلال می‌شود که مسند در این نوع جملات به‌عنوان محمول، ایفاگر نقش است.