ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 4
آرشیو

عنوان:به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی (مصطفی عاصی و علی رضاقلی‌فامیان و داریوش آقاجانی)

خلاصه:به‌سوی طراحی شبکة واژگانیِ صفاتِ زبان فارسی (مصطفی عاصی و علی رضاقلی‌فامیان و داریوش آقاجانی)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

ظهور و گسترش ابزارهای الکترونیکی مربوط به گردآوری، ذخیره‌سازی و پردازش داده‌های زبانی و همچنین موفقیت چشم‌گیر شبکه‌های واژگانی، نگارندگان را بر آن داشت که به طراحی شبکة واژگانی صفات زبان فارسی اقدام کنند. مقالة حاضر ضمن بیان تاریخچه و مبانی کلی شبکة واژگانی، چگونگی شکل‌گیری شبکة حاضر را شرح می‌دهد. از آنجا که قصد طراحی شبکة واژگانی صفات فارسی را داریم، به طبقه‌بندی معنایی مقولة صفت می‌پردازیم. در این طبقه‌بندی 15 طبقة اصلی و بیش از 70 طبقة فرعی شناسایی شده است. برای استخراج صفات و تعیین حوزه‌های معنایی و نیز هم‌معناها، متقابل‌ها و بسامد آن‌ها از سه فرهنگ واژگانی و یک دادگان زبان فارسی استفاده شده است. شبکة واژگانی، نوعی پایگاه داده‌هاست و از این‌رو ضمن آشنایی مقدماتی با مفاهیم بنیادی و روش‌شناسی دادگان با فرآیند طراحی منطقی و فیزیکی شبکة واژگانی صفات فارسی آشنا می‌شویم.