ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 4
آرشیو

عنوان:توصيف دستگاه واجي گويش دلواري (عاليه كردزعفرانلوكامبوزيا و شيرين ممسني)

خلاصه:توصيف دستگاه واجي گويش دلواري (عاليه كردزعفرانلوكامبوزيا و شيرين ممسني)

تاریخ :1395/12/30

چکيده

دستگاه واجي گويش دلواري داراي 23 هم‌خوان و 9 واكه (6 ساده و 3 مركب) و آرايش واجي CV(C)(C) است. اين گويش فاقد انسدادي ملازي واك‌دار /G/ است و اين هم‌خوان به‌صورت /k/ ، /γ/ و /x/ در واژه‌هاي اين گويش ظاهر مي‌شود. در ميان فرايندهاي مهم واجي، مي‌توان اين فرايندها را نام برد: الف ـ تضعيف: /b , v , f/ ←  [w] ؛ /δ/ ←/d/ ؛ و /h/  ← /x/؛  ب ـ تقويت (بر روي واژه‌هايي از ريشة زبان پهلوي): /b/  ← /w/ ؛ /p/  ← /f/ كه در آغاز هجا رخ مي‌دهد؛ ج. ـ درج /t/ پس از /š/ پاياني؛  د ـ تبديل /r/ و /L/ ؛ هـ ـ حذف /h/ و /n/ پاياني؛  و ـ دگرگوني واكه‌اي /u/ ← /i/ ، /u/  ← /ā/ ، /e/  ←/a/ ،  /e/ ، /ā/ ← /a/ ؛  ز ـ تغيير هجاهاي /āb/ ، /ab/ و /af/ به /ow/ در نتيجة دو فرايند تضعيف و هم‌گوني؛  ح ـ تغيير ساختار هجاهاي اسم‌هاي مصغر  و حذف برخي واج‌ها.