ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 4
آرشیو

عنوان:گيلكي در ايرانيكا (ايوب رسايي)

خلاصه:گيلكي در ايرانيكا (ايوب رسايي)

تاریخ :1395/12/30

چكيده

اين مقاله واكاوي نوشتاري است دربارة گيلكي كه در جلد دهم دانشنامة ايرانيكا زير مدخل «گيلان ـ زبان‌ها» آمده است.

در اين مقاله سعي شده است ضمن بازخواني، نقد و بررسي آنچه در ايرانيكا آمده است، برخي از ويژگي‌هاي دستوري گيلكي ـ آن‌گونه كه شايسته است ـ توصيف شود.

برآمد اين واكاوي نشان مي‌دهد كه توصيف عرضه شده از گيلكي در دانشنامة ايرانيكا آن‌گونه كه بايد از عهدة تبيين برخي از ويژگي‌هاي دستوري گيلكي برنيامده است؛ اما توصيف ياد شده ـ با توجه به حجم اختصاص‌يافته به موضوع ـ ارزشمند و درخور توجه است.