ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 4
آرشیو

عنوان:نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی (ارسلان گلفام و رویا صدیق‌ضیابری و آزیتا جعفری)

خلاصه:نگاهی به ساخت مجهول در زبان فارسی با تکیه بر دیدگاه شناختی (ارسلان گلفام و رویا صدیق‌ضیابری و آزیتا جعفری)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

در زبان‌شناسي امروز سه ديدگاهِ بارز وجود دارد كه هر يك از زاويه‌اي خاص به مقولة زبان و پديده‌هاي مرتبط با آن مي‌نگرند. اين سه نگرش عبارتند از: زبان‌شناسي صورت‌گرا،  زبان‌شناسي نقش‌گرا و زبان‌شناسي شناختي. زبان‌شناسي صورت‌گرا، زبان را همچون نظامي ساختْ بنيان و رياضي‌گونه مي‌پندارد؛ زبان‌شناسي نقش‌گرا زبان را نظامي براي ارتباط و زبان‌شناسي شناختي آن را نظامي شناختي مي‌داند. بنيان‌گذاران اين سه نگرش به ترتيب عبارتند از چامسكي (1957) و گيون (1979) و لانگاكر
(1976).

در مقالة حاضر، نگارندگان در صدد هستند تا با معرفيِ مباني نظري رويكرد شناختي و معرفي مفاهيم اساسي اين رويكرد در تحليل ساخت مجهول و مقايسة آن با مباني نظري رويكرد زايشي (صورتگرا) در اين مورد، تصوير واقعي‌تري از ديدگاه شناختي عرضه کنند و از اين طريق به بررسي ساخت مجهول در زبان فارسي با تكيه بر ديدگاه شناختي بپردازند.