ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 4
آرشیو

عنوان:محدوديت‌هاي صرفي و نحوي در زايايي فرايند اشتقاق در زبان فارسي (آزيتا عباسي)

خلاصه:محدوديت‌هاي صرفي و نحوي در زايايي فرايند اشتقاق در زبان فارسي (آزيتا عباسي)

تاریخ :1395/12/30

چكيده

ميان زايايي ساختواژي و تعداد محدوديت‌هاي حاكم بر عملكرد زاياي فرايندهاي ساختواژي رابطة معكوس وجود دارد؛ به اين ترتيب كه با افزايش تعداد اين محدوديت‌ها، زايايي ساختواژي كاهش مي‌يابد. گروهي از محدوديت‌هاي زايايي ساختواژي، ساختاري هستند كه از آن‌جمله مي‌توان به محدوديت‌هاي صرفي و نحوي اشاره كرد. محدوديت‌هاي صرفي شامل طبقة صرفي پايه، ساخت صرفي پايه و وند موجود در آخرين لاية پايه و محدوديت‌هاي نحوي شامل محدوديت‌هاي چهارچوب زيرمقوله‌اي و ساخت موضوعي هستند.