ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 4
آرشیو

عنوان:معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن (اعظم استاجی)

خلاصه:معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن (اعظم استاجی)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

مقالة حاضر به معرفی آواشناسی قانونی و برخی کاربردهای آن مي‌پردازد. منظور از آواشناسي قانوني، به‌كارگيري يافته‌هاي علم آواشناسي در حل مسائل حقوقي و قانوني است. در اين مقاله نشان داده مي‌شود چگونه آواشناسان مي‌توانند در تشخيص هويت سخنگويان، تشخيص زبان و لهجه و آوانگاري (تبديل گفتار به نوشتار) به مراجع اجراي قانون كمك كنند.