ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
خبرنامه شماره 4
آرشیو

عنوان:بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی (فرزان سجودی و زهرا نامور)

خلاصه:بررسی کارکردهای متنی و ارتباطی تبلیغات بازرگانی رادیویی (فرزان سجودی و زهرا نامور)

تاریخ :1395/12/30

چکیده

مقالة حاضر در مورد بررسی کارکرد نشانه‌های صوتی و ترفندهای گفتمانی در متون تبلیغات بازرگانی  رادیویی است. هدف از این تحقیقِ توصیفی این بود که ببینیم برای انتقال معانی صریح و ضمنی این متون از چه فنون و امکانات شنیداری بهره برداری می‌شود.

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یازده نمونة تبلیغ رادیویی حاکی از آن است که در طراحیِ متونِ چند لایه‌ایِ تبلیغات رادیویی،  لایه‌های مختلفی که خاص این رسانه شنیداری است، یعنی لایه‌های گفتار، موسیقی و صداهای محیطی برای درک و نیز ترغیب شنونده به خرید کالاها یا استفاده از خدمات، به‌کار گرفته می‌شوند و نیز ترفندهای گفتمانی و نقش ترغیبی زبان در این میان نقشی اساسی ایفا می‌کنند.