ارسال مقاله برای مجله
Uploading…
Error! . Try again!
آپلود ارسال
جستجوی پیشرفته در خبرنامه

نمایش {begin, number} تا {end, number} مورد از کل {totalCount, number} مورد.

انضمام در زبان فارسي ( مهرزاد منصوری) تأثير بافت اجتماعي بر كاربرد دشواژه‌ها در گفتار زنان و مردان تهراني ( نوشين شكيبا) قد و معرفي كتاب: نحو مرکزی: رویکردی کمینه‌گرا، ديويد اَجر، انتشارات دانشگاه آکسفورد، آکسفورد،2003، 424 صفحه ( علی درزی) نقد و معرفی کتاب: ساخت زبان فارسي، آزيتا افراشي، سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه‌ها (سمت)، تهران، 1386، 171 (يازده + 160) صفحه ( فریبا قطره) شناسنامه مجله تحليل پوسته‌ای گروه فعلی در زبان فارسی بر پاية برنامةکمينه‌گرا (عباسعلی آهنگر) اشاراتي بر تحليل ساختاري – محتوايي ليكو، شعر شفاهي بلوچي(آزیتا افراشی) مصدر برساخته، رويکردي توصيفي - هم‌زماني (محمدجعفر جباري) صفتِ فاعليِ مركبِ مرخم: آري يا خير؟ (عليرضا خرمايي) آراي هاوکينز در حوزة رده‌شناسي آرايش واژه‌ها و بررسي انطباق يا عدم انطباق اين آرا بر آرايش واژه‌ها در زبان فارسي (شهلا شریفی) برخی فرایندهای واجی در گونة زبانی شیرگاه از گویش مازندرانی (عالیه کردزعفرانلوکامبوزیا، فردوس آقاگل‌زاده و علی رضايی ) بررسي آکوستيکي قلب نحوي مفعول صريح در زبان فارسي (ندا موسوی) نقد و معرفي كتاب: تحليل گفتمان، تحليل متن براي پژوهش‌هاي اجتماعي، نورمن فرکلاف، انتشارات رات لج، 2003، 270 صفحه (گلرخ سعیدنیا) «پاسداري و تقويت زبان فارسي» ( مصطفی عاصی) شناسنامه مجله دستوري‌شدگي و دستوري‌زدايي، فرايندهايي مستقل و موازي (مهرداد نغزگوي‌کهن) تشخيص مؤلف متون ادبی و قانونی، بحثی در زبان¬شناسی قانونی (اعظم استاجی) بررسي نقش معنايي بعضي از وندها در زبان کردي (گويش سوراني) (غلامحسين کريمي دوستان و محمد مهدي واحدي لنگرودي) گروه اسمي در گويش تالشي(محرم رضايتي كيشه‌خاله) ساخت هجاي زبان فارسي و فرايند حذف (رضوان متوليان ناييني)